برای نجات ‌جان میمون ها امضا کنیدهای بدوی وغیرانسانی سود می برند، سرخم نموده است.

پیتا از این شرکت هوایی درخواست نموده است تا سریعا این کار را پایان دهد، ولی نمایندگان آن ایرلاین از شرکت در هرگونه گفتگوی ممانعت نموده اند.