معرفی نژاد های سگ
کد مطلب : 15
تاریخ : يكشنبه 17 بهمن 1389 - 10:29

 شاید بتوان برای سگها ازلفظ سگهای زینتی استفاده نمود. سگهای زینتی شامل نژادهایی نظیر شی هواهوا(Chihuahua). آفن پینشر(Affen pinscher). منیاتورپینشر(Miniatur penscher). پکینز(pekingese). پامرانین(Pomeranian) وسایرسگهای کوچکی است که ازآنها اغلب به عنوان سگهای دامن پرورده(Lap Dogs) نیزیاد می شود می گردد. باید به این نکته توجه داشت که الفاظ Toyیا منیاتوردراسم برخی نژادها الزاما به معنی آن نیست که دراین گروه قرارمی گیرند. به عنوان مثال منیاتورپودل(Miniature Poodle) ازجمله سگهای چند منظوره(Utility Dogs) محسوب می گردد. بزرگترین سگ دراین گروه کاوالیرکینگ چارلزاسپانی یل(Cavalier King Charles Spaniel) وکینگ چارلزاسپانی یل می باشند. دومین نژاد نامبرده شده درامریکا تحت عنوان((English Toy spanielنامگذاری شده است.


سگهای کاروسگهای گله

همچنان که قبلا گفته شد درتقسیم بندی انگلیسی این سگها دریک گروه ودرتقسیم بندی آمریکائی این سگها دردوگروه مجزا قرارمی گیرند. اگرشما اختصاصا درجستجوی یک سگ مطیع ویا نگهبان هستید لازم نیست که به سراغ گروه های دیگربروید. دراین گروه سگهایی نظیر ژرمن شیپرد(German Sheperd Dog) وبوردرکالی(Border Collie) وجود دارند که اسامی آنها مترادف با اطاعت وفرمانبرداری است. دربین سایرسگهای گله سگهایی نظیرسگ گله بلژیکی (Belgian sheepdog). بردد کالی(Berder Collie) وشتلند شیپ داگ و(Shetland sheepdog) دسته ای دیگری ازانواع اشپیتزنظیرآلاسکن مالاموت(Alaskan Malamute) وساموید((Samoyedوهمچنین سگهای دیگری همچون باکسر(Boxer) وماستیف(Mastiff) وهمچنین سگهای گوش به زنگ وشب پائی همچون دابرمن(Dobermann) ورات ویلر(Rottweiler) نیزوجود دارند. این سگها توان وذکاوت خاصی درانجام بسیاری ازکارهای دشواررا دارند. به طوری که ما بدون آنها درانجام این کارها با دشواری روبروخواهیم شد. یک چوپان درتلاش برای کنترل گوسفندان یا بارگرداندن یک گوسفند گم شده به گله را بدون کمک سگ درنظربگیرید. سگهای گله را می توان با علائم متفاوت یعنی با اشاره دست یا بیان یک کلمه وحتی سوت زدن تعلیم داد. نژاد کالی(Collie) یک سگ گله عالی درانگلستان واسترالیا است وامروزه به واسطه ترکیب بدنی زیبا ورنگهای متنوع به عنوان یک سگ نمایشی مطرح گشته است. بری یارد(Briard) یک سگ گله فرانسوی بسیارعالی است. سگها همچنین نقش مهمی درشکاردارند. کمک به یافتن شکارمجروح شده یا انتقال دادن شکاربه محلی که شکارچی درانتظاراست اعمالی هستند که یک سگ شکارچی انجام می دهد. باکسررا نیزمی توان برای شکارهای طولانی مدت تربیت کرد. نگهبانان . محافظان وپلیس همگی به سگ برای محافظت ازآنها واماکن نیازدارند. با کمال تعجب یک سگ را می توان برای بسیاری ارکارهای سخت تعلیم داد. این امربستگی به مهارت پرورش دهنده دارد. سگها می توانند اجسام سنگین را بکشند قارچهای خوراکی را پیدا کنند وبه افراد نابینا کمک نمایند. همچنین می توانند با بوکشیدن ردپاها را شناسائی کنند ویا به جستجوی داروها. مواد مخدرومواد منفجره بپردازند ویا درکنترل اغتشاش وشورش کمک کننده باشند. بلاد هاند( Blood Hound) بهترین سگ برای ردگیری است زیرا حس بویائی قوی دارد وهنوزنیز برای نیروهای پلیس وامورجستجو ازارزش زیادی برخورداراست. در خصوص سگهای نگهبان بهتراست که این سگها قوی هیکل. باهوش ومطیع باشند وبه خوبی مورد تربیت وتعلیم قرارگیرند. این سگها دربرخورد با افرادی به غیرازصاحبان خود می توانند خطرناک وجنگنده باشند. تربیت این سگها باید اززمان جوانی شروع شود. رات ویلر(Rottweiler) بدنی عضلانی وسخت دارد. هوشیاری ومطیع بودن آن را به یک سگ نگهبان فعال تبدیل کرده است. این سگ دراصل برای محافظت ازپول واموال چوپانان آلمانی که گاوهای خود را برای فروش می بردند استفاده می شد.نژاد ژرمن شیپرد(German shepherd) که ازسال 1920 میلادی مورد تربیت وتعلیم قرارگرفته است یک نژاد بسیارباوفا است وازلحاظ جثه واندازه تنوع زیادی دارد. این سگ می تواند یک سگ راهنما خانگی وهمچنین یک سگ نگهبان بسیارخوب باشد. اگرچه ترکیب بدنی خاص آن این ادعا که این سگ ازنسل گرگ می باشد را به وجود آورده ولی هیچ مدرک مستندی این ادعا را اثبات نمی کند. درهرصورت این سگ یکی ازپرجمعیت ترین سگهای نگهبان درتمام دنیا است. دارای بدنی قوی. عضلانی. چالاک وهوش فراوان است. درترکیه نژاد کوواز((Kuvaszیک سگ نگهبان وشکاری با ارزش است. این اسم ازلغت ترکی به نام "محافظت" گرفته شده است. این سگ به خوبی با پلیس ونیروهای مسلح همکاری می کند. اخیرا توسط پلیس ایتالیا یک سگ بسیارجنگجو به نام نئوپولیتن ماستیف(Neapolitan Mastiff) جهت نگهبانی به کارگرفته شده است. این سگ درصورت عدم کنترل مناسب می تواند بسیارخطرناک باشد. ازدیگرسگهای جنگنده ومحافظ بورداکس(Bordeaux) است. پرورش آن درطول زمان باعث شده که ماهیتی آرام ترپیدا کند بدون آنکه ازتوانائی های محافظتی آن کاسته شود. باکسرنیزماهیتا سگی قوی وفعال است ومی بایست به خوبی تربیت شود. دراین صورت بسیارمناسب وباهوش است. دابرمن پینشر(Doberman Pinscher) ماهیتا وحتی ازسنین کم جنگجو وحمله کننده می باشد. این خصیصه می تواند آن را به صورت تعلیم دیدن ومطیع ساختن به یک سگ نگهبان سطح بالا تبدیل کند. سرسختی ومهاجم بودن بول ماستیف(Bull Mastiff) را به یک سگ جنگنده تبدیل کرده که به آموزشهای دقیق نیازدارد. این نژاد اززمان رومیها سگ نگهبان بوده وشجاعت زیادی دارد.

 

استفاده ازسگ برای حفظ امنیت

با افزایش تاسف بارآمارجرائم افراد بیشتروبیشتری درجستجوی سگ برای حفظ امنیت برآمده اند. زیرا مردم متوجه شده اند درحالی که یک سگ عصبی ومهاجم شروع به پارس کردن نماید حتی یک دزد با شهامت نیزبه کارخود ادامه نخواهد داد. غالبا با خواسته های زیادی مواجه می گردیم که مردم تقاضای یک سگ نگهبانی می کنند که با اعضاء خانه نیزمهربان باشد ویا صرفا سگی می خواهند که ازدارائیها واملاک آنها دربرابرافراد مزاحم وسارقین نگهبانی نمایند. بارها افراد پیری که به تنهائی زندگی می کنند ازمزاحمتهای چنین افرادی به دردسرافتاده اند یا دستخوش ترس وتشویش گردیده اند. این امرباعث گشته است که درجستجوی یک سگ نگهبان برای حفاظت ازخود وهمچنین پرنمودن اوقات فراغت برآیند.دراین راستا بی شک بهترین سگ نگهبان شامل سگ ژرمن شیپرد. دابرمن ورات ویلرمی شود که همگی سگهایی عالی وبه شدت باهوش هستند. با این وجود این نژادها بدون استثناء حیواناتی هستند که به آموزش وفضای کافی ورسیدگی ومراقبت نیازدارند. این سگها ذاتا بی آرام وقرارند به طورمداوم هوشیارند واغلب نسبت به اموال صاحبانشان وحتی افراد عادی که به خانه می آید نگهبانی مصرانه وبیش ازحد انتظارنشان می دهند. سگها نیزهمچون بسیاری ازحیوانات دیگرتا حدی می توانند هیجان زدگی صاحبشان یا ترس سایرافراد را تشخیص دهند. این هیجان زدگی ورفتارهای غیرعادی می تواند سگ را نیزمتاثرساخته ودراین حال یک سگ هیجان زده وعصبانی اغلب خطرناک خواهد بود. نکته بسیارمهم این است که درانتخاب یک سگ همگی اعضاء خانه ازصمیم قلب موافق باشند. البته به غیرازنژادهای ذکرشده فوق سایرنژادها نظیرماستیف. باکسرنیزسگهای نگهبان خوبی محسوب می شوند. درمورد افراد پیرضرورتی ندارد که یک سگ بزرگ انتخاب کنند چون دراین صورت دچاردشواریهایی خواهند شد. معمولایک غریبه یا دزد مخصوصا ازپشت درب بسته نمی تواند ازروی صدای پارس سگ اندازه آن را تعیین کند. جدولی که اینک دراختیارشما گذارده می شود شامل انواع سگهای نگهبان خانگی است. نژادهایی که با بچه ها رفتارخوبی دارند نیزبا ستاره نشانه گذاری شده اند. اما باید خاطرنشان کرد که درهرنژادی نیزخوب وبد وجود دارد. لذا اینکه مثلا نژاد بول تریربه عنوان یک سگ قابل اعتماد دربرابربچه ها نشانه گذاری ومعرفی گشته است بدین معنا نمی باشد که هرسگی ازاین نژاد چنین رفتاردوستانه ای را نشان خواهد داد.


منبع : پت شاپ پرشین پت
لینک این مطلب : http://web.persianpet.orgp15