لطفا برای کمک به پایان دادن ظلم و ستم ان ها در سیرک با اضافه کردن نام خود به این طومار خواستار به اصطلاح بازنشستگی رینجیلینگ، برادران و بارنوم و بیلی در سیرک باشید. برای پایان دادن به حبس ظالمانه و ضرب و شتم از فیل های اسیر و سایر حیوانات و بلافاصله بازنشسته کردن انها به پناهگاه های معتبر نام خود را اضافه کنید.به ناراحتی حیوانات در سیرک خاتمه دهید.

به ناراحتی حیوانات در سیرک ها خاتمه دهید(ترجمه)

برای دیدن متن کامل دادخواست و اضافه کردن نام خود به فرم اینجا را کلیک کنید.