پتا ضمن تمجید از این تصمیم هواپیمایی چین جنوبی اعلام کرد که به مذاکرات خود با این کمپانی ادامه خواهد داد تا این شرکت هواپیمایی هم همچون تعداد دیگری از شرکت های هواپیمایی همچون Delta ، United ، British airways و Virgin Atlantic معاهده ای رو امضاء کند که به موجب آن ، در آینده نیز هرگز هیچ میمونی را در هیچ کجای دنیا برای انجام آزمایشات نقل و انتقال ندهد.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


کارمندان هواپیمایی چین جنوبی درکنار میمون پتا ، همه در کنار هم برای پایان رنج میمون ها