1:نوشانه و مشروبات الکلی(باعث مسمومیت,کما و مرگ می شوند)

2