تریر ها
کد مطلب : 11
تاریخ : يكشنبه 17 بهمن 1389 - 10:10

 

 

 تریرها سگهای شلوغ وپرانرژی هستند که به منظورشکارپستانداران کوچک مورد پرورش قرارگرفتند. سگهایی هوشیارو باوفا بوده وبا سروصدا وپارسهای زیاد اجازه وجود هیچ غریبه ای را نمی دهند. دربین این نژادها ایردال با جثه بزرگ خود سگی است که ازعهده نگهبانی به خوبی برمی آید. تریرها دارای یک تاریخچه طولانی شکاروجنگیدن هستند وبه دلیل پرطاقت بودن وخستگی ناپذیری وایجاد یک حس سرگرم کننده مشهورمی باشند. تنوع آنها ازایردال تریر((Airedale Terrierکه یک سگ بزرگ وقوی است تا منچسترتریر(Manchester Terrier) که یک سگ نحیف وظریف می باشد متفاوت است. بسیاری ازآنها دارای موهای خشن وفرفری هستند که می بایسPersianPet

 
 

ت حداقل سالی یک بارکوتاه شوند. درحالی که برخی دیگردارای موهای سیم مانندی می باشند که ژولیده وناموزون می گردند. ایردال تریر((Airedale Terrierبه قدری بزرگ است که می تواند یک سگ عالی کاردرپلیس یا مقاصد نگهبانی باشد. اما تریرها اصولا سگهای کوچک وبا شهامتی هستند که ازشکارجانوران موذی وپستانداران کوچکی که ازخود آنها بزرگترمی باشند لذت می برند. اکثرا آنها را به جهت کاریا شکارپرورش می دهند. مثلا ازبوردرتریر((Border Terrierدرنواحی مرزی انگلستان برای شکارروباه استفاده می شود. سگ با ارزش دیگرکه برای کارمطرح است لیک لند تریر((Lakeland Terrierمی باشد که درکشورهای پرورش دهنده گوسفند برای دورکردن روباه ها مورد استفاده قرارمی گیرد. فاکس تریر(Fox Terrier) نام خود را به دلیل سرعت ورقابت با سگهای فاکس هاند(Fox hound) کسب کرده ودرواقع به سگهای شکاردسته جمعی ملحق شده است. امروزه حتی به عنوان یک حیوان خانگی خالص با ارزش ودست آموزکه به خوبی نیزبا محیط شهری وفق یافته است مطرح می گردد. برخی ازتریرها را صرفا برای زندگی درشهرها پرورش می دهند. اندازه کوچک و ویژگیهای ظریف ولطیف آنها را به حیوانات خانگی جذابی تبدیل کرده است. اگرچه نژاد اسکاتیش تریر یا اسکاتی (Scottish Terrier) یا Scottieسگ بداخلاقی است اما شکل وشمایل خاص آن را به یک موجود دوست داشتنی مبدل ساخته است. نقطه مقابل آن نژاد وست هایلند وایت تریر(West Highland White Terrier) می باشد که سگ بشاش وبازیگوشی است. موهای خشن وسفید رنگ آن گردوغبار را دفع می کند ولذا همیشه تمیزبه نظرمی آید. احتمالا به استثناء اسکاتیش تریر. یورک شایرتریر(ازجمله سگهای زینتی محسوب می شود) ودندی دینمونت تریر(Dandie Dinmont Terrier) ماهیت پرتحرک وشاداب تریرها انتخاب مناسبی برای افراد پیری که درجستجوی سکوت وآرامش ودرنتیجه حیواناتی مطیع وآرام هستند نمی باشند. تریرها مخصوصا نرهای آنها به سمت سایرسگها حمله می برند که ازاین لحاظ مراقبت ازآنها نسبت به سگهای کوچک دشوارتراست. اسکی تریر((Skye Terrierنژاد کوچکی است که می تواند سگ دست آموزخوبی درآپارتمان باشد. موهای آن بلند وسیم مانند است وبه فعالیتهای بدنی کمی احتیاج دارد. این اعتقاد وجود دارد که نژاد تایبتن(Tibetan Terrier) به سیله راهبه ها وروحانیان تبت به عنوان سمبل خوشبختی پرورش یافته است. این سگ به خوبی دست آموزمی شود. موهای بلند آن را باید به صورت روزانه برس کشید. سیلکی تریر(Silky (Terrierیک سگ استرالیائی است وبه قدری کوچک است که برای نگهداری درآپارتمان وخانه های کوچک بسیارمناسب می باشد. ماهیت مهاجم وجسارت آن را به یک سگ نگهبان تبدیل کرده است. انواع وتنوع سگهای تریربسیارزیاد بوده واسامی آنها درجدولAKC آمده است .


منبع : پت شاپ پرشین پت
لینک این مطلب : http://web.persianpet.org/p11