* اندازه های مورد تایید fci *
Resigzed Image Click this bar to view the full image.استاندارد fci , چهار اندازه از پودل را معتبر می داند و هر کدام در قسمت خاصی قرار داده است :


* پودل کوچک و به اصطلاح عروسکی : ۲۴ - ۲۸ سانتی متر *


* پودل مینیاتوری : ۲۸ - ۳۵ سانتی متر *

* پودل متوسط : ۳۵ - ۴۵ سانتی متر *


* پودل استاندارد : ۴۵ - ۶۰ سانتی متر *