هر روز از مالتیزخود مراقبت کنید
 

هر روز وضعیت سگ خود را چک کنید هم صبح و هم بعد از ظهر 2 چیز برای چک کردن مهم ترین چیز است :

1) آلایش چشم 
2)ماتحت(مقعد)


آیا مالتیز , نژاد مناسبی برای من است ؟
اگر موهای زیر مقعد به هم چسبیده بود و سگ خود را روی زمین میکشید چیز مهمی نیست فقط سگ را از روی زمین بلند کنید و پشت او را با شانه دندانه دار پهن شانه کنید. آنها به روزی 20-30 دقیقه به شانه کردن احتیاج دارند که آن میتواند در دو وعده انجام شود.این باعث براق شدن و نرم شدن پوست مالتیز میشود.

آیا مالتیز , نژاد مناسبی برای من است ؟

 

آیا مالتیزها با حیوانات دیگر ارتباط برقرار میکنند؟
 

معمولا مالتیزها حیواناتی را که در کنار خانواده با آنها زندگی میکنند را دوست دارند ولی باید همیشه دقت کرد، چون مالتیزها حیوانات معاشرتی هستند و ممکن است حیواناتی که با آنها روبه رو میشوند مهربان و دوستانه نباشند و به مالتیزمان صدمه بزنند.
مالتیزها به دلیل معاشرتی بودنشان از بودن در کنار دیگر مالتیزها شاد میشوند.