بدیهی است که شما زمانی که به سفر می روید مجبور می شوید چینچیلا یتان را بدون مراقب تنها بگذارید . بهتر است که شما یک نفر به خانه شما بیاید و انها را چک کند و ظرف اب و غذایشان را پر کند .