کنه ها بیشتر در مزارع و محل های نگه داری گاو و گوسفند وجود دارند.کنه دارای یک سیکل انگلی خاص است بدین معنی که در ابتدا تخم کنه به لارو یا نمف (nymph) تبدیل شده و به گله های گوسفند و گاو داخل مزارع حمله می کند.با خونخواری از دام های مزرعه بالغ شده و پس از جدا شدن از بدن انها و افتادن روی زمین به دنبال میزبان های دیگر مانند گربه و سگ می رود تا از خون انها تغذیه کند.زمانی که اندازه یک کنه به ابعاد سر سنجاق باشد توانایی چسبیدن به پوست بدن گربه و سوراخ کردن پوست و خونخواری را خواهد داشت.