جمع آوری غذای حیوانات به دلیل احتمال ابتلا به سالـمونلا ــ ترجمه

2lb. chub (tube) of Bravo! Chicken Blend frozen
. مخلوط گوشت مرغ خام یخ زده رژیمی در بسته بندی تیوبی با تاریخ مصرف 15_21_3 چاپ شده بر روی جلد پلاستیک بسته بندی محصول.
. محصولات جمع آوری شده همراه با کدمحصول 102-21 و کد شناسایی 12 14 6 در تگ سفید چسبیده به انتهای بسته بندی اند. 

5lb. bag of Bravo! Beef Blend Burgers
. مخلوط گوشت گاو در بسته بندی بسته ای با تاریخ مصرف 15_21_3 یا 15_22_3 چاپ شده بر پشت بسته بندی .
جمع آوری غذای حیوانات به دلیل احتمال ابتلا به سالـمونلا ــ ترجمه
بسته بندی محصولات مسموم.


تمامی این محصولات میباست در تمام کشورها جمع آوری شوند.
آزمایشگاه مستقلی این محصولات را قبل از توزیع آزمایش کرده است و نتیجه ی ابتلا به باکتری منفی بوده است ولی آزمایش های روزانه ای که توسط سازمان کشاورزی مینیسوتا از محصولاتی که در یک خرده فروشی انجام شده اند نتیجه مثبت و در محصولات درصدی از سالمونلا یافته شده است. در اطلاعیه که توسط کمپانی براوو که در منچستر کناتکن واقع است صادر شده است چنین ذکرشده است'' که هرچند نتایج آزمایش ها متفاوت اند ولی به دلیل احتیاط محصولات جمع آوری شده اند.
بخش کشاورزی مینیسوتا نیز اطلاعیه ای برای هشدار به مصرف کنندگان جهت اجتناب از مصرف این محصولات که امکان انتقال سالمونلا را دارند، منتشر کرده است.


سالمونا می تواند حیوانات و هم انسان هایی که بعد از تماس با محصولات آلوده دست خود را نمی شورند مبتلا کند.هرچند ابتلای شدید در سگ های بالغ با سیستم ایمنی سالم، نادر است اما سالمونلا می تواند برای توله سگ ها که سیستم ایمنی بدنشان هنوز تکامل نیافته است یا سگ های کهنسال با سیستم ایمنی ضعیف، مهلک و کشنده باشد.
مهمترین علامت ابتلا به سالمونلا اسهال در سگ ها است.

سالمونلاباکتریگرممنفیاستکهدرجوجههاوتخممرغهامعمولاًوجوددارد. سالمونلاعاملیکیازشایعترینمسمومیتهایغذاییمیباشد. سالمونلامیتواندتخمدانهایپرندهراآلودهکندوقبلازتخمگذاردنپرنده،واردتخممرغشودیااینکهبهنگامتخمگذاردنپرندهبهپوستهتخممرغنفوذکند. سالمونلاباپختنغذاازبینمیرودولیغذاهاییکهحاویتخممرغخامهستند (مانندسسمایونز)مشکلسازخواهندبود. *


ترجمه:خودم
منبع:
fda وpetfoodindustry
منبع:ویکی پدیا