محبت
دوستی
دوستی با حیوانات دیگر
محافظتتریر تبت, دارای سایز متوسط و پوشش بسیار خوب است.این نژاد نژاد بومی تبت و مناسب و سازگار با آب و هوای سخت و سرد است.