دیابت نوعی بیماری مزمن است
که در همستر ها و مخصوصا همستر روسی و همستر کوتوله ( dwarf hamsters )شایع می باشد.این بیماری در همستر های سوری کمتر دیده می شود.در این بیماری حیوان قادر به تولید انسولین نمی باشد.