چرا پرنده ی من سر و صدا میکند؟ (ترجمه)


5- پرنده در حال تمرین سوت زدن، صحبت کردن یا آواز خواندن است.

6- از چیزی ترسیده و وحشت کرده است.

7- جفت خود را صدا میکند و یا به دنبال جفتی میگردد.

8- پرنده با صدا کردن سعی در بیدار کردن دیگران و دعوت به خوردن غذا [بخصوص در صبحها] دارد.

9- پرنده به دیگران هشدار میدهد که هنگام خوابیدن است.

10- پرنده در هنگام خطر به دیگران هشدار میدهد.توجه: برای پرندگان خانگی، صاحب پرنده، یعنی شما، نقش "دیگران" را برای پرنده دارید.منبع: birdchannel

مترجم: ToOoTi