لوریکیت تاج بنفش_ترجمه 
تفاوت که تاجشان به رنگ سبز است.

صدا: انها هنگام پرواز وغذا خوردن از خود صداهای تیز و چیغ مانندی در می اورند.

ویژگی رفتار: پرندگانی فعال و اجتماعی و به بیماری و استرس بسیار حساس هستند به این خاطر بایستی بهداشت قفس و مکان های اطراف انرا رعایت کنید. اگر انها را در قفس های کوچک نگهداری کنید ممکن است فربه شوند و در اخر اینکه انها با طوطیان دیگر هم رابطه خوبی دارند و شما میتوانید از دیگر طوطیان هم نگهداری کنید.

رژیم غذایی: شما میتوانید از شهد و شربت های مخصوص و عسل و شیره قند را با اب تصفیه شده و تمیز حل کرده و روزی یک یا دوبار بهشان بدهید....همچنین میتوانید از میوه هایی نظیر: سیب و گلابی و...استفاده کنید.

علایق: حمام کردن را بسیار دوست دارند به این منظور میتوانید از کاسه ای که عمق مناسب داشته باشد استاده کنید و اجازه حمام کردن را بهش بدهید.همچنین انها بازی کردن با عروسک های پلاستیکی را دوست دارند و فقط باید از امن و بی خطر بودن عروسک مطلع شوید:) 

مترجم:کیارش نمیرانیان


منبع: parrot.org